Почти всеки от нас се е изправял пред сериозното и трудно решение за покупка на имот. За да се ориентирате сред многобройните предложения на пазара на недвижими имоти, е необходимо да познавате пазарното предлагане в съответния район, цените за търсения тип имот, да прецените добре средствата, с които разполагате, и възможностите за финансиране на евентуална покупка. Важно е също така да сте информирани за допълнителните разходи при реализиране на сделка. 
След избор на имот е необходимо да се запознаете с документите, индивидуализиращи имота и доказващи правото на собственост, както и да направите проверка на определени обстоятелства, с цел да защитите своята инвестиция.
Обичайната практика, наложила се при сделките с недвижими имоти, е страните да подпишат предварителен договор, с който да подготвят сключването на окончателен договор - нотариален акт. Към сключване на предварителен договор трябва да пристъпите, едва след като сте се запознали с документите за собственост, убедили сте се в самоличността, дееспособността и представителната власт на продавача, както и че имотът не е обременен с тежести / възбрани, ипотеки, искови молби, съдебни спорове, заеми, финансови задължения, претенции към имота от трети лица и др. /
Предварителният договор трябва да съдържа всички съществени условия на сделката, които да залегнат в нотариалния акт при нейното изповядване, като индивидуализиране на прехвърляемия недвижим имот, цената, страните, сроковете за сключване на окончателен договор под формата на нотариален акт и другите съществени условия.
Правната уредба на предварителния договор е в чл. 19 от ЗЗД и чл. 362-364 от ГПК. Важно е да се знае, че предварителният договор за продажба на недвижим имот няма вещно правен характер и не поражда права на собственост. По силата на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, всяка от страните по договора може да иска неговото обявяване за окончателен по съдебен ред, в случай, че е изпълнила задълженията си по предварителния договор.
Прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот става в окончателен договор - нотариален акт. Договорът се сключва в кантора на нотариус, като компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът. Нотариусът проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица, дали не са налице законови пречки за прехвърляне на имота и дали представеният проект за нотариален акт отговаря на законовите изисквания. Нотариусът прочита на страните нотариалния акт и след като те потвърдят волеизявленията си, отразени в акта, документът се подписва от страните и от нотариуса.
В деня на изповядване на сделката, нотариусът представя нотариалния акт в службата по вписвания по местонахождение на недвижимия имот. Съдията по вписванията разпорежда вписване на акта в Имотния регистър към Агенция по вписванията, което гарантира купувача при евентуални претенции от трети лица. От този момент купувачът е напълно в правото да се разпорежда с ипотеки, отдаване под наем, продажба и др.