ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ - САЙТ WWW.SEAPROPERTIES.NET

I. ПРЕАМБЮЛ.

Настоящите общи условия съдържат условията за достъпа до уебсайта www.seaproperties.net и за използването му ("Условията"). С посещението на уебсайта се съгласявате и приемате настоящите Условия.
За достъп до услугите, предлагани чрез сайта не е необходима регистрация.
Изброените по-долу понятия се използват в настоящите общи условия със следния смисъл:

1. „ПЕТРОВ И ПЕТЕРС“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул.“Стефан Караджа“ № 82, ЕИК: 838102540, ДДС Номер: БГ 838102540, осъществяващо дейност като посредник на недвижими имоти, с основно направление на икономическата дейност – посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти. В контекста на настоящите общи условия „Петров и Петерс“ ООД действа в качеството си на "Търговец". Услугите, предлагани чрез сайта, са безплатни и включват неизчерпателно следните възможности за потребителите на сайта: търсене, разглеждане, запитване за условията по продажба/наем на имот, изпращане за публикуване на обява на имот за продажба/наем, заявка за организиране на туристическо посещение на забележителности и осигуряване на хотел, заявяване на оценка на имот и др.
2. Координатите на „Петров и Петерс“ ООД са следните: к.к. Слънчев бряг, апарт хотел „Аквария“, офис 1, тел. +359 888 687 664.
3. „Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет страницата или сайта. Потребители, които имат право да изпращат за публикуване обява за продажба/наем на недвижим имот са всички физически лица, които са навършили 18 години и са дееспособни, които действат от свое име или от името на юридическо лице, както и неперсонифицирани обединения, които достъпват сайта и се възползват от услугите, предлагани от „Петров и Петерс“ ООД.
4. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока/услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
5. „Цена за единица мярка“ е крайната цена, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка от предлаганата стока.
6. „Продукт“ в контекста на настоящите общи условия е конкретна обява, публикувана на уебсайта www.seaproperties.net или услуга, предлагана чрез него.
7. „Покана за покупка“ е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на търговско съобщение, характеристиките на услугите и тяхната цена и което дава възможност на потребителя да направи покупка.
8. „Общи условия“ – представлява настоящият документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, даващ възможност изявлението да бъде възпроизвеждано.
9. „Уебсайт“/ „Сайт“ – под това понятие се разбира уебсайтът на „www.seaproperties.net“, достъпен на следния уеб адрес: www.seaproperties.net и който представлява съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.seaproperties.net .
10. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт.
11. Информационни материали означава обяви (включително обяви за продажба, покупка, предлагане, търсене и отдаване под наем на недвижими имоти), предложения, известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, правни становища, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, които Потребителят се съгласява да получава.
12. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
13. „Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.
14. „Потребителско съдържание“ е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание, бази данни, софтуер или друг материал, които потребителят изпраща на „Петров и Петерс“ ООД с оглед то да бъде достъпно чрез уеб сайта на „Петров и Петерс“ ООД за всички останали потребители.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. С настоящите общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на информация и услуги от „Петров и Петерс“ ООД, предлагани чрез сайта на Дружеството (www.seaproperties.net), при стриктно спазване от страна на потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
2. „Петров и Петерс“ ООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи възможността за предоставяне на информацията или услугите, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.
3. При извършване на промени в Общите условия, „Петров и Петерс“ ООД се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в сайта: www.seaproperties.net съобщение за промените в Общите условия и актуалния текст на измененията.
4. Чрез приемането на настоящите общи условия, Потребителят се съгласява да спазва настоящите общи условия в редакцията, публикувана на сайта на „Петров и Петерс“ ООД, към момента на приемането им. По отношение на потребителите, които изпращат за публикуване обяви за продажба/наем на недвижим имот, настоящите условия се считат за договор между тях и „Петров и Петерс“ ООД за посреднически услуги за презентиране, популяризиране и осигуряване на публичен достъп на информацията за съответния имот.

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

1. На потребителя е забранено копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание, достъпно на сайта: www.seaproperties.net, в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на „Петров и Петерс“ ООД;
2. Потребителят няма право да използва уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
3. Цялото съдържание на уебсайта www.seaproperties.net, включително текстова част, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видеоматериали, марки, софтуерни програми, лого, слогани и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Петров и Петерс“ ООД и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали.
4. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публично показване и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на „Петров и Петерс“ ООД, на неговите клиенти, партньори и/или на потребителите, предоставили за публикуване съответните материали, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.
5. С разполагането на всякакъв материал, който може да се определи като „потребителско съдържание“ на сайта www.seaproperties.net, Потребителят предоставя на „Петров и Петерс“ ООД правото да го използва, възпроизвежда, записва, съхранява, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на услугите, предмет на настоящите Общи условия.
6. С настоящото Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал като потребителско съдържание по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно или друго законово основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на www.seaproperties.net и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на трети лица.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА.

1. Вие се задължавате да предоставяте верни, пълни и актуални данни при изпращане на искане за публикуване на обява за продажба/наем на имот и да ги поддържате такива. При неверни, неактуални или неточни данни се задължавате незабавно да ги коригирате, като до съответния момент обявата няма да бъде достъпна на сайта. „Петров и Петерс“ ООД не носи отговорност за некоректно попълнени от Потребителя данни.
2. При изпращане на обява за продажба/наем на имот задължително се представят: трите имена на собственика, описание на имота, включващо като минимум – точно местонахождение (населено място, район/квартал и точен адрес), тип на имота, тип строителство, обща и застроена площ на имота, квадратура на помещенията в имота, етажност, снимки на имота. Точният адрес на имота не подлежи на публикуване.
3. Лицата изпращат документ за собственост, скица и строителни книжа, в зависимост от случая. Търговецът не носи отговорност за правната стойност на съответните документи. Съответните документи са необходими единствено с оглед установяване автентичност на обявата, както и правото на потребителя да заяви публикуване на съответната информация.
4. С приемането на настоящите общи условия лицата се съгласяват, че са собственици на съответните имоти, обявявани за продажба/отдаване под наем или са изрично упълномощени от собственика, по силата на изрично пълномощно, договор за възлагане на услуга или друг документ, удостоверяващ представителната им власт.
5. В случай, че физическото лице осъществява действия от името на юридическо лице, то е необходимо изрична оторизация, изразяваща се в пълномощно или друг аналогичен документ, потвърждаващ действията му от страна на юридическото лице.
6. След установяване на необходимите условия по т. 1 – т. 5 на настоящия раздел „Петров и Петерс“ ООД публикува съответната обява.
7. При публикуване на обяви за продажба/наем на недвижим имот, потребителите изпращат информацията за съответния имот по някои от следните начини: чрез електронната поща, обявена на сайта, в секцията „контакти“ или чрез формата за контакт на сайта.
8. Достъпът до обявата на сайта се преустановява, в случай на изрично заявление от страна на потребителя, изпратено по електронната поща в секция „контакти“ или чрез формата за контакт на сайт, при продажба или отдаване под наем на имота, в случай че имотът не е наличен по друга причина или в случай на нарушения на настоящите общи условия.
9. Търговецът си запазва право, в случай че има очевидно разминаване между направеното описание на имота и изпратените документи за него, както и в случай че липсват достатъчно идентифициращи имота признаци, да не публикува обявата или да поиска допълнителна информация от потребителя и да не публикува обявата до получаването й.
10. Не подлежи на публикуване информация, съставляваща хипервръзки и лога на конкурентни сайтове, снимки, представящи друг имот, на неконкретно оферирана, както и информация, имаща обидно, опозоряващо или дискриминационно съдържание.
11. „Петров и Петерс“ ООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради неналичност на съответния имот, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, профилактика и др.
12. „Петров и Петерс“ ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

1. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва: три имена, и-мейл адрес, телефонен номер, електронен адрес както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно.
2. При предоставяне на продуктите си, „Петров и Петерс“ ООД провежда политика за защита на личните данни в качеството си на администратор на лични данни, регистриран от Комисия за защита на личните данни.
3. Потребителят има право на достъп, поправка и промяна на собствените си Лични данни, които е предоставил на „Петров и Петерс“ ООД или които са станали негово достояние, вследствие използването на сайта.
4. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които изпращат запитвания за имоти или обяви за публикуване, изрично се съгласяват за предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от лицето, обработващо личните данни в „Петров и Петерс“ ООД, както и личните им данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. Предоставените от Потребителя лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.
5. „Петров и Петерс“ ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги, в това число и на публикуваните обяви без предварително известяване.
6. „Петров и Петерс“ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения – покани за покупка, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
7. „Петров и Петерс“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

VI. ОТГОВОРНОСТ.
1. „Петров и Петерс“ ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
2. „Петров и Петерс“ ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уеб-сайтове.
3. „Петров и Петерс“ ООД преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, но не носи отговорност за такова съдържание, докoлкото проверката, която извършва, касае единствено очевидно несъответствие от описанието/информацията за съответния имот и представените документи за него. „Петров и Петерс“ ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки публикуван материал, изпратен от потребители.
4. „Петров и Петерс“ ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от потребителски компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.
5. „Петров и Петерс“ ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

VII. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

1. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от „Петров и Петерс“ ООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. „Петров и Петерс“ ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО.

1. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
2. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
3. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в сайта на „Петров и Петерс“ ООД, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия на „Петров и Петерс“ ООД влизат в сила от датата на публикуването им и са достъпни на официалния сайт на следния уеб адрес: www.seaproperties.net