От съществено значение за успешната и изгодна продажба/ покупка на имот е неговата пазарна оценка. Извеждането на заключение за стойността на даден недвижим имот е свързано с прилагането на определени методи за оценка. Тук ще назовем най-важните от тях.
 
1. Подход на разходите, който се използва при оценка на специални активи и при пасивен пазар. Използва се за имоти, за които имо малко търсене на пазара и които се продават сравнително рядко, поради което конкуренцията между потенциалните купувачи е малко вероятна.
Същността на метода се състои в определянето на отделните компоненти на стойността на имота - стойност на земята, стойност на сградите и стойност на външните съоръжения.
Тук често се използва и методът на пазарното сравнение, при който се сравняват подобни имоти, намиращи се при подобни пазарни условия, при което целта е да се намери пазарната цена на единица площ.
 
2. Подход на доходите, който се основава на теорията за стойността на парите във времето и на предположението, че стойността на имота е равна на настоящата стойност на бъдещите доходи от него.
Често използван е приходният метод. За купувача на такъв имоти е важна възвръщаемостта на инвестицията. Вещната стойност остава на втори план. Този метод е основен при определяне на пазарната стойност на имоти  - жилища за отдаване под наем, имоти с търговско предназначение, имоти за смесено ползване и хотели.
Важен е и инвестиционният метод, който се основава на принципа, че годишният нетен доход от един имот и капиталната му стойност са свързани, и че при даден доход от един имот или годишната му стойност маже да се получи капиталната стойност. Методът е приложим в две направления - за определяне на доходността на имота в качеството му на инвестиция и за определяне на неговата стойност.
 
3. Пазарен подход, който се основава на информация за сравними продажби. Същността му се състои в пряко сравнение на оценявания имот с подобни на него, които са били продадени наскоро, като стойността се определя въз основа на тези предишни сделки. Сравнението се прави с подобни имоти, разположени в същия район, аналогичните имоти имат близки характеристики до оценявания имот и сделките да бъдат сключени в близкото минало. Използването на този метод изисква активен пазар и цената да не е повлияна от принудителни обстоятелства.
 
Ако се затрудняване да оцените имота, който продавате/ купувате, можете да се обърнете към оценител или към нас за консултация.