Политика за защита на личните данни


Тази политика („Политика за защита на личните данни“) влиза в сила от 01.01.2021г.
Тази Политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД“), както и на Закона за защита на личните данни. Политиката за защита на личните данни има за цел да Ви информира относно обработването на Вашите лични данни, целите на това обработване, мерките и гаранциите за защита на Вашите лични данни, както и за Вашите права съгласно ОРЗД и законодателството на Европейския съюз и Република Бъгария.

1. Информация за администратора и информация за контакт.

Администратор по смисъла на ОРЗД и ЗЗЛД „Петров и Петерс“ ООД е дружество, валидно учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под ЕИК 838102540, със седалище и адрес на управление в гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа“ № 82 (наричано по-долу „Петров и Петерс“ ООД или „Администратор“), на който адрес може да изпращате Вашите искания, запитвания и/или коментари във връзка с обработването на личните Ви данни, на вниманието на Невена Петрова Петрова, тел. 0888 687 664, к.к. Слънчев бряг, п.к. 8240, апарт хотел Аквария, офис 1, и-мейл: office@seaproperties.net.
В допълнение, всякакви искания, запитвания и/или коментари може също така да изпращате на следния електронен адрес: office@seaproperties.net
„Петров и Петерс“ ООД се ангажира да гарантира защитата на личните Ви данни. Ако Ви помолим да предоставите определена информация, от която можете да бъдете идентифицирани, можете да сте сигурни, че ще бъде използвана само в съответствие с тази Политика за защита на личните данни.

2. Цели и основания за обработване на лични данни.

„Петров и Петерс“ ООД обработва лични данни на следните правни основания:

• съгласие на субектите на лични данни. Когато обработваме данни въз основа на съгласие, личните данни се обработват само ако лицето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено е изразило своето съгласие за обработването;
• обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който „Петров и Петерс“ ООД е страна или при посредничество при сключване на договор, по който субектът е страна, в това число и в случаите когато Администраторът ще използва предоставената от субекта информация за публикуването й на следната интернет страница: www.seaproperties.net (наричан за краткост „Интернет сайта“)
• когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „Петров и Петерс“ ООД ;
• въз основа на легитимен интерес на „Петров и Петерс“ ООД за обработване на информацията.

„Петров и Петерс“ ООД обработва лични данни за целите на:

• изпълнение от страна на „Петров и Петерс“ ООД на задълженията по сключен договор, по който дружеството е страна, като например договор за посредничеството при извършване на сделки с недвижими имоти;

• изпълнение на законовите задължения на „Петров и Петерс“ ООД съгласно действащото българско трудово, осигурително и данъчно законодателство;

• разследване и / или защита на правата и интересите на „Петров и Петерс“ ООД в потенциални искови и други съдебни производства;
• фактуриране на извършените от „Петров и Петерс“ ООД услуги и адресиране на всякакви спорове относно дължими суми;
• комуникацията, включително по електронна поща, необходима във връзка с извършваните от „Петров и Петерс“ ООД услуги, предоставяни посредством интернет сайта, отговаряне на запитвания и/или уведомяване за промени в продаваните продукти.
• предоставяне на информация относно други продукти или услуги, които извършваме и които могат да бъдат от интерес за Вас, в случай че сте дали изрично съгласие за това;
• организиране на различни туристически и развлекателни събития;
• защита на имуществото, оборудването, служителите и клиентите на дружеството;
• подбор на персонал;

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3. Комуникация и директен маркетинг.

Когато изпращате запитвания чрез формата за контакти на https://seaproperties.net/bg/-471-3.html е необходимо да предоставите като минимум следните лични данни: име и фамилия, телефонен номер, електронен адрес (e-mail). Ние може да използваме Вашия електронен адрес за целите на директния маркетинг и така, да Ви изпращаме информация за нашите услуги.

Вие можете по всяко време и абсолютно безплатно да се отпишете от всякаква комуникация, нотификации или електронни съобщения, изпращана от www.seaproperties.net . Всички и-мейли, които изпращаме ще съдържат линк, чрез който да се отпишете директно.

Отписването от комуникация с нас ще бъде интерпретирано като възражение за обработване на Вашите лични данни, по отношение на действия, свързани с директния маркетинг.

Ние не предоставяме / продаваме Вашите данни за комуникация на трети страни и изпращайки запитвания на https://seaproperties.net/bg/-471-3.html ще получавате информация само от office@seaproperties.net и от никой друг.

4. Информация, която предоставяте на www.seaproperties.net.

Когато използвате формата за контакти на сайта https://seaproperties.net/bg/-471-3.html, Вие ни предоставяте определени лични данни като Вашето име / имена, телефон и електронен адрес, които са задължителни и без които не може да обработим Вашето запитване. Информацията, която предоставяте на www.seaproperties.net, няма да бъде публично достъпна и няма да може да бъде откривана от търсачки. Съобщенията, които изпращате до „Петров и Петерс“ ООД чрез формата за контакти или на електронния адрес office@seaproperties.net съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие сами преценявате дали и какви данни, отнасящи се за Вас, да включите в него.
С оглед сключване на договор за посреднически услуги при сделка/и с недвижим/и имот/и освен горепосочените данни е необходимо да ни бъдат представени и: ЕГН, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за кореспонденция, постоянен адрес.

Данни, които събираме във връзка с оферираните на сайта ни услуги, са: адрес на електронна поща, телефонен номер, както и мобилен телефонен номер. Посочените данни са ни необходими, с оглед осъществяване на връзка с Вас, за да отговаряме на вашите запитвания и други искания.

„Петров и Петерс“ ООД ще обработва информацията, която предоставяте, чрез формата за контакти на сайта, на телефона за контакти или на електронен адрес office@seaproperties.net само за целите на обработка и отговор на Вашето запитване, както и за спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо „Петров и Петерс“ ООД. Информацията ще бъде съхранявана за период от 4 години. По отношение на личните данни, предоставени по повод публикувана на сайта обява, в това число и информация, представляваща снимки, скици или други, аналогични документи, свързана с достоверността на данните за публикуваната обява, се съхраняват до 4 години след сваляне на обявата от сайта и/или приключване на сделката с имота.

5. Информация, която събираме за Вас

Когато използвате www.seaproperties.net, ние използваме цифрови инструменти за проследяване, като бисквитки, за да проследяваме действията Ви. Правим това, за да откриваме грешки и грешки в нашите системи, да разберем кои функции са популярни и не популярни и за да правим препоръки, които отговарят на Вашите предпочитания.
Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.
Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата Интернет страница по-приятна и лесна за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта „Петров и Петерс“ ООД не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на сайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.
Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, може да попречат на части от нашия сайт да функционира правилно.
Нашите сървъри автоматично записват информация, създавана от Вас, когато използвате услугите ни (“Информация за посещения“). Информацията за посещения може да включва дани като Вашия IP адрес, вида на Вашия браузър, операционна система, препращаща страница, посетени страници, местонахождение, мобилно устройство, търсени термини и информация за бисквитки. Ние получаваме Информация за посещенията, когато използвате нашите услуги, например, когато посещавате нашия уебсайт или взаимодействате с нашите и-мейл известия. Ние използваме Информацията за посещения, за да предоставяме нашите услуги, да ги измерваме, персонализираме и подобряваме. Информацията за посещенията ще бъде съхранявана в рамките на 6 месеца.

6. Разкриване на лични данни на трети лица

Ние може да ангажираме доставчици, които да ни предоставят определени услуги (напр. счетоводители, ИТ специалисти, одитори, оценители и др.). Тези доставчици имат качеството на обработващ лични данни. Можем да споделим личната Ви информация с такива доставчици на услуги, при спазване на задълженията за конфиденциалност, съответстващи на Политиката за защита на личните данни и при условие, че използват Вашите лични лични данни само от наше име и съгласно нашите указания.

Ние не разкриваме лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
• Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, и др.);
• Банки за нуждите на извършвани плащания;
• Оценители на имоти – за нуждите на извършване на оценка на имот
• Интериорни дизайнери – за нуждите на консултация с мебелен дизайнер относно интериора на жилището, обзавеждането и оптималното оползотворяване на пространството.
• Места, предлагащи туристически услуги и други развлекателни услуги като - хотели, транспортни компании, места, предлагащи достъп до забележителности, спорт, релакс и пазаруване, само и единствено, ако сте заявили подобен тип услуга, свързана с престоя Ви в избрано населено място.
Ние не предаваме обработваните лични данни в трети държави извън Европейското Икономическо Пространство.

7. Срок за съхранение на личните данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящата Политика за защита на личните данни и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица). Напр., личните данни, които се събират чрез формата за контакти на сайта, се съхранява за период от 4 години след приключване на работата по конкретното запитване. Ако Ви е необходима допълнителна информация относно това колко време съхраняваме личните Ви данни, свържете се с нас на посочените в т. 1 по-горе адреси.

Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено Вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано от „Петров и Петерс“ ООД, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне.

8. Вашите права

Право на достъп и право на копие от личните данни
Лицето има право да получи потвърждение, дали обработваме негови лични данни. Ако това е така, може да получи достъп до личните данни и до определена информация за това как те се обработват.

Право на коригиране на личните данни
Лицата имат право да поискат коригиране на лични данни, които са неточни или непълни.

Право на изтриване (“право да бъдеш забравен”)
Лицата имат право да поискат изтриване на лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако желаят да оттеглят даденото си съгласие или данните им са били обработвани незаконосъобразно.
Следва да се има предвид, че лицето не може да иска изтриване, когато: данните се обработват в изпълнение на законово задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес, при защита на правни претенции или за статистически цели.

Право на ограничаване на обработването
Ако лицето оспори точността на личните си данни за период, който ни позволява да проверим тази точност, както и в други случаи, предвидени в Регламента, това лице може да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни.

Право на преносимост
Когато обработването става по автоматичен начин, лицето има право да получи личните данни, които ни е предоставило, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и право да прехвърли тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:
- е основано на съгласие или на договор с нас и
- се извършва по автоматизиран начин.
Когато лицето е упражнило правото си на преносимост, то има право да поиска от Дружеството директно да прехвърли личните му данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение
Лицето има право, на основания, свързани с конкретна ситуация, да възрази срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, когато това обработване се основава на легитимните интереси на Дружеството.

Упражняване на правата
Ако лице желае да упражни някое от правата си или има въпроси относно обработването на неговите лични данни, то може да се свърже с нас писмено на публикуваните на уеб страницата ни контакти. Ние разглеждаме запитването и в рамките на 30 дни от получаването му изпращаме отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с до два месеца, за което съответното лице се информира своевременно.

Моля, обърнете внимание, че е възможно да не можете да се възползвате от всички функции на сайта или от нашите услуги, ако поискате изтриване на Вашата информация, възразите или оттеглите Вашето съгласие за обработката на информацията.
Имате право на преносимост на данните ако са налице предпоставките на чл. 20 от ОРЗД, а също така ние ще Ви предоставим информацията, която съхраняваме за Вас, при поискване.

9. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни и до съда

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд.
Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-519
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

10. Промени в политиката за поверителност

Ние може да преразглеждаме тази Политика за защита на личните данни периодично. Най-актуалната версия на Политиката ще урежда използването на Вашата информация и винаги ще може да бъде открита на http:// www.seaproperties.net. Като продължавате да използвате сайта и услугите ни, след като тези промени станат ефективни, Вие приемате да сте обвързани от преразгледаната Политика за защита на личните данни.